මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

බස්නාහිර බො/​ගො වාහන ඉඩම් හිමි උපාධිධාරි ගුරු 1968 උපන් දියණියට සුදුසු සහකරුවකු සොයයි. දික්කසාද වැන්දඹු සලකා බලයි. ටෙලි : 011-2578233.
B98828

අදහස්