සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

සුරතල් සතුන් විකිණීම

වීදුරු මුහුනත සහිත 5' x 2' මාළු ටැංකිය විනෝදාංශය අත්හරින නිසා විකිණීමට. 0777305375 අමතන්න.

112047

ඉදුම් හිටුම් තිබේ

ගල්කිස්ස වෛද්‍ය නිවසක පිටතින් ඇතුළු විය හැකි කාමර කුලියට ඇත. ගාලු පාරට මීටර් 400. 0112731837.

110675

ගැහැණු ළමයි සඳහා නවාතැන් පහසුකම් ඇත. උඩුමහලක නුගේගොඩ ගුවන් පාලම අසල. දුර.0112815266, 0772681494, 0718473987.
112312

නැතිවුණා / හම්බවුණා

දඹුල්ල බස්රථයකදී නිල්පාට ඇඳුම් බෑගයක් නැතිවිය. එහි ඩිමෝ බට්ටා PR පොතක් තිබිණි. සොයා දෙන්නෙකුට මුදල් ත්‍යාගයක් දෙමි. 071-6862129,​ 071-5782972.
111545

අදහස්