ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

එඩේරමුල්ල වත්තල අක්කර දෙකක ඉඩමක් බද්දට. වාහන අංගනයක් සඳහා වඩාත් සුදුසුයි. විමසීම් 0716-846871

110906

ව්‍යාපාරික ස්ථානයකට සුදුසු පර්චස් 50ක ඉඩම සහිත නිවසක් හා තෙකලා විදුලිය සහිත වර්ග.අඩි.1000 පමණ කොන්ක්‍රීට් කරන ලද වෙනම කොටසක් නිවසකට හෝ වැඩපලක් සඳහා බදුදීමට. 077-6129986

110631

යන්ත්‍රෝපකරණ හා මෙවලම් විකිණීම

ලී කුඩු දහයියා වලින් දරපොලු නිපදවන බ්‍රිකට් මැෂින් සහ වියලන යන්ත්‍ර විකිණීමට. 0777214972, 0727208899.

101692

අදහස්