රථ වාහන | සිළුමිණ

රථ වාහන

මුල්‍ය හා කල්බදු පහසුකම් රථවාහන

අඩුම පොලියට (මාසික පොලිය 1.16%) 0777-970049 (ලීසිං /​ ෆිනෑන්ස්) ලක්‍ෂයකට මාසික වාරිකය 1599/​- සිට ලියාපදිංචි කල නොකල ඕනෑම වාහනයකට,​ වෙළෙඳපොල වටිනාකමින් 90% ක් දක්වා ලීසිං Speed Draft පහසුකම් සඳහාද මුදල්,​ එකවර මුදල් ගෙවා ෆිනෑන්ස් /​ ලීසිං පහසුකම් අවසාන කිරීමේදී 100% ක් දක්වා පොලිය අඩු කිරීම් (ඉදිරි පොලිය) අවශ්‍ය වාහන හුවමාරුව /​ වාහන සොයාදීමද සිදු කරනු ලබයි. මහ බැංකුවේ අනුමතයි. දිවයින පුරා ශාඛා. දුර. 0777-970049.

111973

නිසාන් කාර් රථ විකිණීම

Nissan B 11 ඩීසල් වලට හරවන ලද මනා ධාවන තත්ත්වයෙන් යුත් වාහනය විකිණීමට නි. ව. 1985,​ 1680 CC A/​C,​ Alloys,​ New Tyres විමසීම් : 0716846871.

110904

මිටිසුබිෂි කාර් රථ විකිණීම

ලාන්සර් CB -3 1995- 300- එන්ජින් ගියර් බොක්ස් ඒ/​සී රේඩියේටර් අලුත්වැඩියා කර ඇත. 0777-534111

110712

සුසුකි කාර් රථ විකිණීම

සුසුකි ස්විෆ්ට් 2004 ජීප් මාදිලිය සී/​ ඇන්ටෙනාව KD-xxxx ලියාපදිංචි හිමිකරු අනර්ඝත්වය රිය අනතුරු වී නැත. 0712661784,​ 0713489222.

111587

බස් හා ලොරි රථ විකිණීම

ටාටා ඩිමෝ බට්ටා කි.මී. 15000 ධාවනය කළ PX 4xxx ලියාපදිංචි කළ වාහනය වැඩිම ඉල්ලුමට. ඉක්මන් විකිණීමට. දුරකථන : 0777305375.

112036

නිසාන් UD 68xxxx ටොන් 08 ක්‍රේන් එක සහිත බ්‍රේක්ඩවුන් ලොරි රථය විකිණීමට. 0777214972, 0727208899

101694

අදහස්