නිවාස හා ඉඩකඩම් | සිළුමිණ

නිවාස හා ඉඩකඩම්

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

පිලියන්දල දම්පේ විහාර මාවතේ උඩුමහල සහිත නිවස විකිණීමට. පර්.14.75, කාමර-05, බාත්රූම්-03යි. 13milion (130Lakhs), Arushan- 077-6688778.
112483

පිළියන්දල බටකැත්තර නිව්සිටි 2 හි පර්චස් 10 ඉඩම් කැබලි දෙකක් විකිණීමට තිබේ. නල ජලය අඩි 20 පාර බැංකු ණය. 076-9058411.
108508

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඩවත නගරයට 1.8 km අධිවේගී මගට කි. මී. 1.5 වටිනා ඉඩම විකිණීමට. 320,​000/​= ගිවිසගත හැක. පර්චස් 10. 0752596774. 
110869

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම කළුතර දිස්ත්‍රික්කය

බේරුවල නගරයට ආසන්න ගාලු පාරට ඉතා නුදුරු කළුගලින් ඉඩම වටා අත්තිවාරම් බැඳ ඇති පර්.14.5ක අගනා ඉඩම වහාම විකිණේ. 077-1507830, 072-2679272.
111301

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය

අළුත්වත්ත අඹකොටේ පාරේ පර්.10 බිම් කොටස් 12ක් විකිණීමට. 0777214972, 0727208899.

101690

මහනුවර වලල හාමින්දා‍ගොඩ පංසල පාරේ පර්චස් 17 සියලු පහසුකමැති ඉඩමක් විකිණීමට තිබේ. ලක්‍ෂ 18යි. 0716377455
111794

ගේ දොර ඉඩකඩම් විකිණීම ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කය

ගාල්ල ගිංතොට කොළඹ ගාල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පර්.41 ප්‍රධාන හෝටල් වලට වි.03 වැඩිම ඉල්ලුමට. 0750576286
111487

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය

කොළඹ 06 අලුත්ම කාමර 2 බාත්රූම් 2 විශාල විසිත්ත කාමර ටී. වී. කාමර 1 ගරාජය ටයිල් දෙමහල් නිවස කුලියට කාර්යාලයකටත් සුදුසුයි. 0712974787.
111086

දෙහිවල හන්දියට නුදුරින් හිල් විදියේ කාමර 2 ක් සහ බාත්රූම් 2 ක ටයිල් කළ නිවසක් කුලියට. 0777825757.
111107

බොරැල්ල රොඩ්නි වීදියේ පිහිටි නිවස බදු දීමට ඇත. විමසීම් : 071-4805749.
111267

රාජගිරිය කලපලුවාව අංගසම්පූර්ණ දෙමහල් නිවසක් බදු දීමට නිදන කාමර 6 A/​C-3 සාලය පැන්ට්‍රිය බාත්රූම් 4 ගරාජය විශාල මිදුල 85,​000 මසක කුලිය අග්ගොන හංදිය ධර්මපාල මාවත,​ දෙමහල් නිවසක් මසකට 100,​000 ලක්සිරි නිවසකි බ්‍රෝකර් අනවශ්‍යයි. 077-6533834.
111170

ගේ දොර ඉඩකඩම් කුලියට / බද්දට ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

කඳාන වටරවුම් පාරේ නිදන කාමරය, කෑම කාමරය, පැන්ට්‍රිය, නාන කාමරය සහ ගරාජය සහිත අැනෙක්සිය රු.18,000/-බැගින් කුලියට දීමට. විමසීම්: 077-6721940.

110217

ගේ දොර ඉඩකඩම් උවමනායි

කලුතර මතුගම ප්‍රධාන පාරට(දොඩම්ගොඩ අධිවේගී පිවිසුම් ම‍ාර්ගයට) මුහුණලා පිහිටි අක්කර 4ත් 5ත් අතර ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට අවශ්‍යයි. විමසීම්-071-8762739.
112478

අදහස්