මා හා සෙනෙහස පාලා... | සිළුමිණ

මා හා සෙනෙහස පාලා...

මා හා සෙනෙහස පාලා...

ගීතයට අදාල ගිටාර් කෝඩ්ස් සංගීතඥ කීර්ති පැස්කුවල් විසින් ඉදිරිපත් කරන අතර ගීතයට අදාළ ස්වර ප්‍රස්ථාරය සංගීතඥ තිළිණ තුෂාර වෙල්ලාලගේ විසින් ඉදිරිපත් කරයි.


අදහස්