මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

වයඹ බොදු බත්ගම (භේද නොසැලකේ) උපාධිධාරී කාරුණික දැකුම්කළු දියණිය 1983, උස 5'3'',කොළඹ පුද්ගලික අංශයේ පිළිගත් IT ආයතනයක විධායක ශ්‍රේණියේ සේවය. දෙමාපියන්ගේ ඇරයුම රැකියාවක නියුතු උගත් කාරුණික වැදගත් ගතිපැවතුම් ඇති සහකරුවෙකුටයි. දුරකතනය, හඳහන, ලිපිනය, පවුලේ විස්තර සහිතව ලියන්න. Email: [email protected]
B97490

අදහස්