මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

අගනුවර 45 වියැති බිරිද හදිසි අනතුරකින් වසර ගණනාවකට ප්‍රථම නැතිවූ අපෙග් දෙමාපියන් විසින් දරුවෙකු වශයෙන් හදාගත් සොයුරාට මනාලියක් සොයයි. විදේශයේ පදිංචියට යාමටද හසුකම් ඇත. දරුවන් ඇති අයද සලකා බලමි. 0114263381.
G97440

කුරුණෑගල බොදුගොවි 38, උස 5'10''යි, වැදගත් පවුල් පසුබිමක් ඇති අගනුවර ප්‍රමුඛතම මාධ්‍ය ආයතනයක පරිගණක කේෂ්ත්‍රයේ ස්ථිර සේවයේ නියුතු සහ තමාගේම පරිගණක අලුත්වැඩියා සම්බන්ධ ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යන දුසිරිතයෙන් තොර කඩවසම් පුතුට රූමත්, ගුණයහපත් දියණියක් ව්‍යාපාරික දෙමාපියන් සොයයි. නීතියෙන් වෙන්වී ඇත. (නිර්දෝෂි පාර්ශවය). අංගසම්පූර්ණ නිවාස දෙකක් හිමිය. සියලු විස්තර ලැබෙන්න සලස්වන්න. 037-5628210. [email protected]
G97340

කොළඹ බොදු /​ ගොවි ව්‍යාපාරික පවුලක 5' 5" ක් පමණ උසැති වයස අවු 32 ක් වූ ඉහළ ස්ථාවර මාසික ආදායමැති නිරවුල් නිවාස ඉඩකඩම් අගනුවර ව්‍යාපාරික ස්ථාන සහ වාහන හිමි උපාධිධාරි මතින් දුමින් තොර පුතුට වැදගත් පවුලකින් නිහතමානී රූමත් දියණියක් දෙමාපියන් සොයයි. p​r​o​p​o​s​a​l​i​j​2​0​1​7​@​y​a​h​o​o​.​c​o​m​
G97396

ගොවි /​ බොදු යුරෝපයේ ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ලත් උගත්,​ කඩවසම්,​ 45 හැවිරිදි පුතුට උගත්,​ ඉතා ප්‍රියමනාප අවු 40 නොවැඩි දියණියකට ඇරයුම්. දැනට නිවාඩු ගතකිරීම සඳහා ලංකාවට පැමිණ ඇත. s​h​a​n​u​3​5​@​h​o​t​m​a​i​l​.​f​r​.
G97612

වාද්දුව බොදු /​ ගොවි,​ 1982 නොවැම්බර් උස 5' 4" විදේශගතව ගණකාධිකාරීවරයකු ලෙස සේවය කරන නව නිවසක් සහ වාහනයක් හිමි කඩවසම් පුතුට චරිතවත්,​ ප්‍රියමනාප දියණියක් දෙමව්පියන් සොයයි. p​r​o​p​o​s​a​l​.​p​r​a​d​e​e​p​1​9​8​2​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m
​G97516

අදහස්