ගම්මිරිස් අතුවර්ග සහ විවිධ රෝපණ ද්‍රව්‍ය | සිළුමිණ

ගම්මිරිස් අතුවර්ග සහ විවිධ රෝපණ ද්‍රව්‍ය

 ගම්මිරිස් වැලෙහි එකිනෙකට වෙනස් විවිධ අතු වර්ග 5 ක් හඳුනාගත හැකි අතර ඒවායේ වර්ධක හා ප්‍රජනක ලක්ෂණ එකිනෙකට වෙනස් වේ. එසේම ඒ සෑම අතු ආකාරයකින්ම පැළ ලබාගත හැකිවුවද ඒවා එකිනෙකෙහි වර්ධන රටා එකිනෙකට වෙනස් වෙයි. ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ගම්මිරිස් පැළ නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ පා වැල් උපකාරී කරගනිමිනි. හරස් අතු මඟින් සෑමවිටම ලැබෙන්නේ පඳුරු ගම්මිරිස් ලෙස හඳුන්වන හරස් අතු පමණක් ලබාදෙන පැළ ආකාරයකි. මේ කරුණු අප මීට පෙර ලිපි මඟින් පැහැදිලි කළෙමු. අද ලිපියෙන් අනෙකුත් අතු වර්ග වලින් ලබාගන්නා රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල මුලික වර්ධක හා ප්‍රජනක ලක්ෂණ සලකා බලමු.

03. ගැරඬි වැල් මඟින් ලබාගන්නා රෝපණ ද්‍රව්‍ය

ගම්මිරිස් වැලක ගැරඬි වැල් මඟින් වුවද රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගත හැකිය. එසේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබාගත් විට ඒවා සම්පූර්ණයෙන්ම පා වැල් වලින් ලබාගත් රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලට සමාන වේ. එසේ වුවත් සාමාන්‍යයෙන් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ගැරඬි වැල් භාවිත කිරීම සිදු නොකරයි. ඊට හේතුවන්නේ එම රෝපණ ද්‍රව්‍ය ක්ෂේත්‍රයේ සිටු වූ විට ඉන් වර්ධනය වන වැලෙහි හරස් අතු හට නොගැනීමයි. එය සිරස් වැලක් ලෙස අඛණ්ඩව ඉහළට වර්ධනය වුවද වැලෙහි පීදීමක් නැතහොත් හරස් අතු හටගැනීමක් සිදුනොවේ.

ගම්මිරිස් වැලක කරල් හටගන්නේ හරස් අතු වල පමණක් බැවින් හරස් අතු නොමැති ගමිමිරිස් වැලකින් ප්‍රයෝජනයක් නොමැත. එම වැල කප්පාදු කළද නැවත නැවතත් හටගන්නේ සිරස් වැල් පමණි. මේ නිසා රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ගැරඬි වැල් භාවිත කිරීම සිදු නොකල යුතුය.

ඇතැම් විට මෙවැනි පැළ තවාන් හෝ රෝපණ ද්‍රව්‍ය අලෙවිසල් වල තිබිය හැකි වුවද ඒවා පා වැල් මඟින් ලබාගන්නා රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලින් වෙන්කර හඳුනාගත නොහැක. ඒවා හඳුනාගත හැක්කේ සිටුවීමෙන් පසු ආධාරකය මත වර්ධනය වන විට පමණි.

04. සිරස් වැල් මඟින් ලබාගන්නා රෝපණ ද්‍රව්‍ය

මේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ද සම්පූර්ණයෙන්ම පා වැල් මඟින් ලබාගන්නා රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලට සමාන වේ. ඒවාද වෙන්කර හඳුනාගත නොහැකිය. එහෙත් සිරස් වැල ගම්මිරිස් වැලක වර්ධනය වන ප්‍රධාන වැල වන නිසා මේ මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සිදු නොකරයි.

ගම්මිරිස් වල සීග්‍ර ප්‍රචාරණ ක්‍රම වලදී භාවිතාකරන පොලිතීන් බට ක්‍රමයේදී ලැබෙන්නේ මේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ආකාරයයි. එම පොලිතීන් බට ක්‍රමය රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා ඉතා සාර්ථකව ප්‍රචාරණ ක්‍රමයක් වුවද ප්‍රායෝගිකව ඇති දුෂ්කරතා නිසා තවාන් කරුවන් භාවිත නොකරන බැවින් සාමාන්‍යයෙන් සිරස් වැල් මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනයක් සිදුනොවේ.

පර්යේෂණ මට්ටමේදී මේ මඟින් ලැබෙන රෝපණ ද්‍රව්‍ය පාවැල් මඟින් ලැබෙන රෝපණ ද්‍රව්‍ය සමඟ සංසන්දනය කළ විට පත්‍ර හටගන්නා ආකාරය සහ හරස් අතු හටගැනීම සමාන බව හඳුනාගෙන ඇත.

තවද විශේෂ ලක්ෂණයක් වන්නේ මේ මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව මෙන්ම මේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල වර්ධන වේගය, මූල පද්ධතියේ වර්ධනය සහ බාහිර පෙනුම යන ලක්ෂණ පරීක්ෂා කල විට ඒවා පාවැල් මඟින් ලබාගන්න රෝපණ ද්‍රව්‍ය වලට වඩා ඉතාමත් ඉහල මට්ටමක පවතින බවයි. කෙසේ වුවද ප්‍රායෝගිකව ඇති දුෂ්කරතා හේතුවෙන් පොලිතීන් බටවල කරන ප්‍රචාරණ ක්‍රමය හෝ සිරස් වැල් මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය ගම්ම්රිස් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදකයින් අතර ප්‍රචලිත නොවන බව පෙනේ.

මෙතෙක් සිදුකර ඇති අධ්‍යයනවලින් පෙනීයන්නේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සඳහා වඩාත් සුදුසු ක්‍රමය වන්නේ මුදුන් රිකිලි මඟින් රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය සිදුකිරීම බවයි. මුදුන් රිකිලි මඟින් ලැබෙන රෝපණ ද්‍රව්‍ය වල මූලික වර්ධන ලක්ෂණ මීළඟ ලිපියෙන් සලකා බලමු.

ආචාර්ය ආනන්ද සුබසිංහ
නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ (පර්යේෂණ)
මධ්‍යම පර්යේෂණ ආයතනය
අපනයන කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව. 

අදහස්