සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

දෙවිපිහිට ලැබේවා කලින් බ්‍රිත්‍යන පාසැලෙහි හා ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා විදුහලෙහි සේවය කළ බොහෝ සිසුන්ට ඒ හා බී සාමාර්ථ ලබා ගැනීමට උදව් කළ ගයාරා ඇතුළු ගණකාධිකරණය,​ ආර්ථික විද්‍යාව 'BS' සාපෙ /​ උපෙ එඩෙක්සෙල් ලොකල් කේම්බ්‍රිජ් සහ ගණිතය 5 වසරේ සිට සාපෙ දක්වා පංති පැවැත්වීමට නිවසට පැමිණේ. පසුගිය ප්‍රශ්ණ පත්‍ර නොමිලේ. 078-5510099.
087939

විද්‍යාව (සා.පෙළ) 8,​ 9,​ 10 ශ්‍රේණි,​ පළපුරුදු විද්‍යාවේදී ගුරුවරයකු නිවසට පැමිණේ. දු.ක. 075-8700103.
097994

විවිධ දේ

ස්ප්‍රේ පොලිෂ් සහ වෝටර් බේස් දොර ජනේල සහ ලී බඩු ප්‍රැන්ට්‍රිකබඩ් පහසු මිලට කරනු ලැබේ. 077-6227128 - 072-3402061
097927

මුද්දර සහ කාසි

ඇල්බම් 30 ක ඉතා පැරණි මුද්දර එකතුවක්. රාත්තලක් රු. 30/​- බැගින්,​ මුද්දර කාර්යාංශ මුද්දර ප්‍රදර්ශනය සහ අලෙවියේ කුටි අංක 5 වෙත අගෝස්තු මස 25,​ 26,​ 27 වැනි දිනයන්හි පැමිණෙන්න. සනූන් - 0777997950.
098118

මුදල් නෝට්ටු හා මුද්දර මිලදී ගැනීම හා විකිණීම. ඔබගේ මුද්දර හා නෝට්ටු එකතුව වෘත්තිමය වශයෙන් මිල කරවා ගැනීම,​ ආයෝජන උපදේශනය සමඟ මුදල් නෝට්ටු මිලදී ගැනීම හා විකිණීම ඉහළම මිලකට. 0777997950.
098129

අදහස්