ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

පස්යාල කොහු ටුවයින් වැඩපල බදු දීමට හෝ වැඩපල කරගෙන යාමට මැෂින් ඔපරේටර්ලා අවශ්‍යයි. නැවතීම් පහසුකම් සහිතයි. 0776527362
099505

මුද්‍රණ යන්ත්‍ර විකිණීම

Hamada CDX 800 වර්ගයේ A3 ප්‍රමාණයේ Offset මුද්‍රණ මැෂිම ඉතා අඩු මිලට විකුණනු ලැබේ. 0776045441.
098097

අදහස්