වලල දස්කම් | සිළුමිණ

වලල දස්කම්

1. 1998 - 68 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

2. 2000 - 70 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

3. 2001 - 71 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

4. 2002 - 72 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

5. 2003 - 73 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

6. 2004 - 74 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

7. 2005 - 75 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

8. 2006 - 76 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

9. 2007 - 77 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

10. 2008 - 78 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

11. 2009 - 79 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

12. 2010 - 80 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

13. 2011 - 81 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

සමස්ත බාලක ශූරතාව

14. 2012 -82 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලක ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

15. 2013 - 83 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

16. 2014 - 84 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

17. 2015 - 85 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

18. 2016 - 86 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

19. 2017 - 87 වැනි ශූරතාවලියේ

සමස්ත බාලිකා ශූරතාව

පිට පළාත් බාලක ශූරතාව

 

මධ්‍යම පළාත් පාසල් ක්‍රීඩා උළෙලේ 1993 සිට 2017 දක්වා කාලය තුළ බාලිකා ශූරතාවලියේ 25 වැනි රිදී ජුබිලි ජය මෙවර වාර්තා කර ගැනීමට වලල සමත් වූ අතර දිනා ගෙන ඇති බාලක ශූරතා සංඛ්‍යාව 18 කි.

අදහස්