වෙසක් සි­රිය සැම­තැන පැති­රුණේ | සිළුමිණ

වෙසක් සි­රිය සැම­තැන පැති­රුණේ

වෙසක් සඳ පායලා
ගස් වැල් මලින් බර­වෙලා
තෙම­ඟුල එළ­ඹිලා
පින් සිත් වැඩි­වෙලා
තොරණ් රාජයා කදි­මට බබ­ළයි
පහන් කූඩු තර­ගය ද අපූ­රුයි
වීදි පුරා බොදු කොඩි වැල් එස­වෙයි
ආමිස පූජා හැම තැන දිස්වෙයි
වන්ද­නාවෙ යන නඩ හමු­වන්නේ
නිවෙස් ඉදි­රි­පිට කූඩු දිලෙන්නේ
විදුලි බුබුළු ආලෝක කරන්නේ
වෙස‍ඟේ අසි­රිය දසත මැවෙන්නේ

ලසඳ ඕෂාන් විජ­යා­නන්ද,
12 ශ්‍රේණිය,
ශ්‍රී බුද්ධ ජයන්ති
මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය, බළ­න්ගොඩ
  

අදහස්