අමතර වාසි රැසක් දෙන යටි රෝපණ සහිත පොල් වගාව | සිළුමිණ

අමතර වාසි රැසක් දෙන යටි රෝපණ සහිත පොල් වගාව

පොල් වගාව ශ්‍රී ලාංකිකයන් හට ඉතාමත් සමීප වගාවකි. එලෙස සමීප වීමට බලපෑ ප්‍රධාන කරුණු වන්නේ අනාධිමත් කාලයක සිට පොල් වගාව අපේ රටේ ව්‍යාප්තව පැවතීමත්, පොල් ගස ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ අවශ්‍යතා රාශියක් ඉටු කර ගැනීමට ඉවහල් වන ශාකයක් වීමත් බව අනුමාන කළ හැකිය. ඝර්ම කලාපීය දේශගුණයක් සහිත රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ බහුතර ප්‍රදේශයක් පොල් වගාවට ඉතාමත් හිතකර දේශගුණයක් පවතින බැවින් අවශ්‍යතා සහ කළමනාකරණයන් නිසි ලෙස අවබෝධ කර ගැනීම මඟින් සාර්ථක ලෙස පොල් වගාව ස්ථාපනය කරගත හැකිය. දිවයිනේ විසිරී ඇති නව වගාවන් විශේෂයෙන්ම යටි වගාවන් ලෙස වැඩුණු පොල් වගාවන් නැවත සිටුවා ඇති වගාවන් සහ දුර්වල තත්ත්වයට පත්වු බහුතරයක් වැඩුණු වගාවන් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී ප්‍රධාන දුර්වලතාවයන් කිහිපයකි.

1. නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුත් පොල් පැළ භාවිතා නොකිරීම

2. යටි වගාවන් ආරම්භ කරන නිශ්චිත අවස්ථාව නිසි ලෙස හඳුනා නොගැනීම.

3. තමන් පොල් වගා කිරීමට සූදානම් වන ඉඩමේ හෝ වගා කර ඇති ඉඩමේ පසේ ස්වභාවය පිළිබද නිසි අවබෝධයක් නොමැති වීම මත අවශ්‍ය කළමනාකරණ ක්‍රමවේදයන් නිසි මට්ටමින් සිදු නොකිරීම.

4. වගාව පිහිටා ඇති කෘෂි දේශගුණික කලාපය අනුව එම කළමනාකරණ තත්ත්වයන් ගලපා ගැනීමට ඇති නොහැකියාව.

5. ඉඩමේ පසට සහ දේශගුණික කලාපයට සුදුසු පොල් වර්ගයන් තෝරා නොගැනීම.

6. දෙමුහුම් පොල් වර්ග භාවිතයේදී අවශ්‍ය කළමනාකරණ තත්ත්වයන් හඳුනා නොගැනීම.

ඉහත ප්‍රධාන කරුණුවලට අමතරව යම් යම් සුළු කරුණු කිහිපයක් ඇතත් දිවයින පුරා විසිරී ඇති පැළ වගාවන් සහ වැඩුණු වගාවන් නිරීක්ෂණය කිරීමේදී එම වගාවන්ගෙන් බහුතරයක් දුර්වල තත්ත්වයට පත්වීමට ප්‍රධාන හේතු වන්නේ ඉහත සඳහන් කරුණු එකක් හෝ කිහිපයක් බව සඳහන් කළ හැකිය. මේ තත්ත්වය දිගින් දිගටම සිදුවීමෙන් පොල් වගාකරුවන් හට පෞද්ගලිකව සිදුවන පාඩුව මෙන්ම ජාතික වශයෙන් පොල් කර්මාන්තයට ද පාඩු සිදු විය හැකිය. එබැවින් සාර්ථක ලෙස පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීම සහ දැනට තිබෙන වගාවන් සාර්ථක ලෙස නඩත්තු කර ගැනීම සඳහා පාදක වන වැදගත් කරුණු කීපයකි.

පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීමේදී එය පහත ලෙස ප්‍රධාන ආකාර තුනකට සිදු කළ හැක.

1. යටි වගාවක් ලෙස ආරම්භ කිරීම.

2. නව වගාවක් ලෙස ආරම්භ කිරීම.

3. නැවත වගාවක් ලෙස ආරම්භ කිරීම.

 යටි වගාවක් ලෙස පොල් වගා කිරීම :

මෙහිදී වැඩුණු පොල් වගාවක් එලෙසම තිබියදී එම ගස් අතර පොල් පැළ වගා කර වගාවක් ආරම්භ කිරීම.

නව වගාවක් ලෙස පොල් වගා කිරීම :

කැලෑ ඉඩමක් හෝ වගාවක් සඳහා භාවිතා නොකළ ඉඩමක පොල් පැළ සිටුවා වගාවක් ආරම්භ කිරීම.

 නැවත වගාවක් ලෙස පොල් වගා කිරීම :

වැඩුන පොල් වගාවක් සම්පූර්ණයෙන්ම ගලවා ඉවත් කර පොල් පැළ සිටුවා වගාවක් ආරම්භ කිරීම.

1. නියමිත ප්‍රමිතියෙන් යුත් පොල් පැළ භාවිතා නොකිරීම

ඉහත සඳහන් ආකාර තුන අතරින් කුමන ආකාරයට පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීමට අදහස් කළද වගාකරුවන්ට භාවිතා කිරීමට ඇති නිර්දේශිත පොල් පැළ පිළිබඳව සහ එහි ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇති කර ගැනීම ප්‍රථමයෙන්ම ඉතාමත් වැදගත් වේ. ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය ලාංකීය පොල් වගාකරුවන් සඳහා ඉතාමත් යෝග්‍යය. නිර්දේශිත වර්ග අටක් වගාකරුවන්ට හඳුන්වා දී ඇත. තම ඉඩමට ගැළපෙන පොල් වර්ගය තීරණය කිරීමේදී නිර්දේශිත පොල් වර්ග අතුරින් තම දේශී ගුණික කලාපයට ගැළපෙන පොල් වර්ගය තීරණය කිරීමට වගාකරුවාට අවබෝධයක් තිබිය යුතුය.

ශ්‍රී ලංකා පොල් පර්යේෂණ ආයතනය වගාකරුවන් සදහා නිර්දේශිත පොල් වර්ග පහත පරිදී වේ.

උස උස ප්‍රභේදය ( CRIC 60 ) කුන්දිරා උස දෙමුහුම් ප්‍රභේදය ( CRIC 65 )

උස සැන්රාමන් දෙමුහුම් ( CRISL 98 ) කොළ කුන්දිරා සැන්රාමන් දෙමුහුම් (කප්රුවන)

දුඹුරු කුන්දිරා උස දෙමුහුම් (කප්සුවය) දුඹුරු කුන්දිරා සැන්රාමන් දෙමුහුම් (කප්සෙත)

මෝරොක් උස උසස්ශාක (Plus Palm)

මේ පැළ සහතික කිරීම සිදු නොකරයි

පොල් පැළ මිලදී ගැනිමේදී වර්ගය මෙන්ම එම පැළයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අවධානය යොමු කල යුතු වේ. වගාකරුවන් හට තමන් මිලදී ගනු ලබන පැළයේ ප්‍රමිතිය පිළිබඳව පහත කරුනු අනුව තමාටම තක්සේරු කර ගත හැකිය.

I. පැළයේ පත්‍ර 4 ක් හෝ එයට වැඩියෙන් තිබිය යුතුය

II. පැළයේ කඳ පුෂ්ටිමත්ව වර්ධනය වී තිබිය යුතුය

III. පැළය පොලිතින් බෑගයේ හොඳින් ස්ථාපනය වී තිබිය යුතුය.

IV. පැළයේ ලෙඩ රෝග නොතිබිය යුතුය

V. පොලි බෑග් පැළ සහතික කළ ස්ටිකරයක් තිබිය යුතුය. (උසස් ශාක හැර)

VI. පැළයට වයස මාස 07 ක් හෝ එයට වැඩි විය යුතුය.

2. යටි වගාවන් ආරම්භ කරන නිශ්චිත අවස්ථාව නිසි ලෙස හඳුනා නොගැනීම

දිවයිනේ විවිධ පළාත්වල ඇති යටි වගාවන් පරීක්ෂා කිරීමේදී පැහැදිලි වන ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ යටි වගාවක් ආරම්භ කළ යුතු නියමිත අවස්ථාව පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් බහුතරයකට නොමැති බව ය. එයට හේතුව වැඩුණ වගාව ඉවත් කළ යුතු අවස්ථාවට පෙර යටි වගාව කළ විට එම යටි වගාවට පොහොර සහ ජලය යෙදීම හේතුවෙන් පැරැණි වගාව වඩාත් හොඳින් වර්ධනය වීම සහ ගෙඩි නිපදවීම ආරම්භ කිරීම හේතුවෙන් වගාකරුවන් නිසි අවස්ථාවේදී පැරැණි වගාව ඉවත් කිරීම සිදු නොකරති. එම හේතුව මත වසර 7 – 8ක් එලෙස ගත වන විට යටි වගාවට නියමිත පරිදි හිරු එළිය නොලැබීම සහ පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය හා ජලය සඳහා පසේ පවතින දැඩි තරඟය හේතුවෙන් යටි වගාව නියමිත අවස්ථාවේදී ඵල නොදරයි

මේ නිසා වසර කිහිපයකදි යටි වගාව දුර්වල තත්ත්වයට පත්වීමද සිදුවේ. අවසානයේදී පළමු වගාව වයස් ගතවීම නිසා ඵලදායකත්වය හීන වන අතර යටි වගාවද විනාශ වී යයි.

පොල් වගා කරන පසේ පවතින වගාවට සුදුසුභාවය පිළිබඳ වර්ගීකරණයේදී (soil suitability classification) S1 කාණ්ඩයේ සිට S5 දක්වා වන පස් කාණ්ඩයන්හි පොල් වගාවේ පැවැත්ම නිපදවන ගෙඩි සංඛ්‍යාව සහ ගසේ වර්ධනයත් ඇතුළු විවිධ කරුණු වෙනස් අගයන් ගනී. එම නිසා යටි වගාවක් කිරීමේදී පළමු වගාවේ වයස ගැන පමණක් සලකා එම තීන්දුව ගැනීම නිවැරැදි නොවේ. ඒ අනුව යටි වගාවක් ආරම්භ කරන අවස්ථාවේදී එම පළමු වගාවේ අස්වැන්නේ ඵලදායකත්වය සහ වගාවේ වයස යන කරුණු දෙකම සැලකිය යුතු වේ. ඒ අනුව යම් කිසි වගාවක අක්කරයකින් අවුරුද්දකට අවම වශයෙන් ගෙඩි 1,000ක් අස්වැන්න ලෙස ලබා ගත නොහැකිය, එම වගාව වයස අවුරුදු 60 ට වඩා වැඩි වන්නේ නම් එම වගාව සඳහා යටි වගාවක් ආරම්භ කිරීම සිදු කළ හැකිය. වයස අවුරුදු 60 ට වඩා අඩු වගාවක අස්වැන්න අවම වශයෙන් අවුරුද්දකට ගෙඩි 1,000 ට වඩා අඩු වන්නේ නම් පළමුව එම වගාව පුනරුත්ථාපනය කළ හැකිද යන්න පිළිබද පුර්ව තක්සේරුවකින් පසුව යටි වගාව සිදු කිරීම හෝ නොකිරීම තීරණය කළ යුතුය.

පැළ සිටුවිය යුතු මට්ටමේ වගාවක නම්

යටි වගාවක් ආරම්භ කිරීමේදී වලවල් අඩි 26 x 26 පරතරයට සලකුණු කළ පසු පැරණි වගාවේ ගස් වලට අඩි 08ක් දක්වා ආසන්නයේ පැළ සිටුවීමේදී පළමු වගාවේ ගස් සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් කර කළ යුතුය. එමෙන්ම සිටුවා වසර 5ක් තුළ ක්‍රමක් ක්‍රමයෙන් පහත පරිදි පළමු වගාවේ සම්පූර්ණ ගස් ඉවත් කළ යුතුය.

සිටුවීම ආරම්භයේදී - 20%

සිටුවා 1වන වසර අවසන - 15%

සිටුවා 2වන වසර අවසන - 15%

සිටුවා 3වන වසර අවසන - 20%

සිටුවා 4වන වසර අවසන - 20%

සිටුවා 5වන වසර අවසන - ඉතිරි සියල්ල

මෙලෙස ගස් ඉවත් නොකිරීමේදී යටි වගාවේ පැළ සඳහා අවශ්‍ය සූර්යාලෝකය අඩු වීම මත පැළ වර්ධනය අඩු වන අතර නියමිත අවස්ථාවේදී පීදීමද සිදු නොවේ. එමෙන්ම මෙවැනි යටි වගාවක් ඔබගේ ඉඩමේ පවතී නම් එම පැළ වල අතු ස්වාභාවික ලෙස විසිරී නොගොස් පුනීලයක ආකාරයට ඉහළට වර්ධනය වී ඇත්නම් එය සූර්යාලෝකය අඩුවීම මත සිදු වී ඇති බව ඔබටම නිශ්චය කර ගත හැකිය.

නැවත වගාවක් ලෙස පොල් සිටුවීම ආරම්භ කිරීමේදී යටි වගාවකට වඩා මදක් වෙනස් ක්‍රමයක් අනුගමනය කරන්න. මෙහිදී පළමු වගාව වෙනුවට නව වගාවක් ආරම්භ කළ යුතුය. පළමු වගාවේ ගස් සියල්ල ගලවා හෝ පොළොව මට්ටමින් කපා ඉවත් කරනු ලැබේ. පොළොව මට්ටමින් ගස් කපනු ලබන්නේ නම් එම කපන ලද කඳන් කොටස් වලට කළු තෙල් ආලේප කළ යුතුය. එසේ නොමැති වුවහොත් කඳන් කොටස් දිරා යාමත් සමඟ කළු කුරුමිණියන් බෝවන ස්ථාන බවට පත්වීමෙන් නව වගාවන් විනාශයට පත් වේ.

මෙලෙස පළමු වගාව ඉවත් කළ පසු අඩි 26 X 26 සමචතුරස්‍ර ක්‍රමයට වලවල් සලකුණු කර ගෙන වළවල් කපා පැළ සිටුවා ගත හැකිය. මෙහිදී සූර්යාලෝකය හොඳින් ලැබීමත් පසේ පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය සහ ජලය හොඳින් ලැබීම අවශ්‍යය.

එසේ වුවද නැවත වගාවක් කරන අවස්ථාව වන විටද එම පස වැඩුන වගාවක් මඟින් භාවිතා කර ඇති බැවින් එම පසද යම් ආකාරයකට කාබනික ද්‍රව්‍ය භාවිතා කර සංවර්ධනය කිරීම මඟින් වඩාත් සාර්ථක නැවත වගාවක් ස්ථාපනය කර ගත හැකිය.

යටි වගාවන්ට සාපේක්ෂව නැවත වගාවක පැළ ඉක්මනින් මල් හට ගන්නා බව විද්‍යාත්මකව තහවුරු වී ඇත.

නව වගාවක් ආරම්භ කරන බොහෝ අවස්ථාවලදි කැලෑ ඉඩම් ශුද්ධ කර මේ වගාවන් ආරම්භ කරන බැවින් මේ ඉඩම් වල පසේ පෝෂ්‍ය මට්ටම ඉහළ අගයක් ගනී. එමෙන්ම සූර්යාලෝකය සහ පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය සඳහා වෙනත් වගාවකින් තරගයක් ඇති නොවන බැවින් නව වගාවන්හි පැළද ඉතා වේගයෙන් වර්ධනය වේ

3. තමන් පොල් වගා කිරීමට සූදානම් වන ඉඩමේ හෝ වගා කර ඇති ඉඩමේ පසේ ස්වභාවය පිළිබද නිසි අවබෝධයක් නොමැති වීම හා කළමනාකරණය නිසි මට්ටමින් සිදු නොකිරීම.

පොල් වගාවක් ආරම්භ කිරීමේදීතවත් වැදගත් අංගයක් වන්නේ පස පිළිබඳව අප විසින් දක්වන සැලකිල්ලයි. සාමාන්‍යයෙන් වැඩුණ වගාවක් නිසි වයස් සම්පූර්ණ කර යටි වගාවක් ආරම්භ කරන විට එම පස වසර 50 – 60 භාවිතා කළ යම් මට්ටමකට පෝෂ්‍ය ද්‍රව්‍ය හීන වූ පසක් වේ. එවිට මෙවැනි පසක සාමාන්‍ය ආකාරයට පැළ සිටුවා නඩත්තු කිරීමෙන් පමණක් සාර්ථක ප්‍රතිඵල ලබා ගත නොහැකිය.

පොල් වගාව සදහා පසේ ඇති සුදුසු භාවය අනුව එම පස් S1, S2,S3,S4 සහ S5 ලෙස කාණ්ඩවලට වෙන් කර ඇත. සාමාන්‍යයෙන් පොල් වගාකරුවන්ට පස් කාණ්ඩ පිළිබඳ විද්‍යාත්මක අවබෝධයක් නොමැති වුවද පොල් වගාකිරීමට බලාපොරොත්තු වන අයෙකුට පොල් සංවර්ධන නිලධාරී හෝ පොල් වගාකිරීමේ මණ්ඩලයේ නිලධාරීන් මඟින් තමාගේ ඉඩමේ පස පිළිබඳ විද්‍යාත්මක කරුණු දැන ගත හැකි ය. මේ නිලධාරීහු දිවයින පුරා පිහිටී ගොවිජන සේවා මධ්‍යස්ථානවලට අනුයුක්තව සේවය කරති.

මේ නිසා වගාවක් අාරම්භ කරන සෑම අවස්ථාවකම වගාව සහ වෙළෙඳපොළ පිළිබඳ අවබෝධය වැදගත් වේ.

පොල් පර්යේෂණ ආයතනයේ බීජ රෝපණ ද්‍රව්‍ය සහතික කිරීමේ නිලධාරී

 

අදහස්