මනාලියෝ | සිළුමිණ

මනාලියෝ

කොළඹ බොදු ගොවි වයස අවුරුදු 42 උස අඩි 5 වෘත්තීමය රැකියාව ඇති සුදුසු සහකරුවෙකු සොයමි.
B92293

ගොවිගම ජා-ඇලට නුදුරු 94 ජනවාරි උපන් කොළඹ උසස් බාලිකා විදුහලක අධ්‍යාපනය ලත් AMI ඩිප්ලෝමාධාරී, පුද්ගලික පෙර පාසැලක් සහ දිවා සුරකුම් මධ්‍යස්ථානයක් පවත්වාගෙන යන වැඩිමහල් දියණියට දුසිරිතයෙන් තොර සුදුසු සහකරුවෙකු රජයේ උසස් රැකියාවන්හි නියුුතු දෙමාපියන් සොයති. දායාද සහිතයි. 011-2240017.
B92257

නාරාහේන්පිට පදිංචි බොදු සලාගම රජයේ රැකියාවක නියුතු වයස අවු.34, උස අඩි 5'2''වූ පැහැපත් දියණීයට සුදුසු සහකරුවෙකු දෙමාපියන් සොයයි.
B92333

බොදු ගොවි උපාධිධාරී රජයේ රැකියාවැති 46,​ 5'2" සොයුරියට යහපත් මහත්මයෙකු සොයයි. දික්කසාද වුවද සැලකේ. කේන්දර කොපිය දුරකථන අංකය සමග ලියන්න. m​e​e​r​i​y​a​b​e​d​d​a​@​y​a​h​o​o​.​c​o​.​u​k​
B92304

5' 5" රූමත් උගත් කොළඹ රජයේ රැකියාවැති දියණියට උගත් ස්ථිර රැකියාවැති සුරාසූදුවෙන් තොර අවු. 36 - 39 අතර ගුණයහපත් පුතෙක් දකුණේ ව්‍යාපාරික දෙමාපියෝ සොයති. කුලභේද නොසැලකේ. පුතුගේ හඳහන පවුලේ විස්තර සමඟ විමසන්න. r​k​p​r​o​p​o​s​a​l​1​7​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​
B92136

අදහස්