මනාලයෝ | සිළුමිණ

මනාලයෝ

ගොවි කතෝලික පිටරට පදිංචි දෙමව්පියන් අවු. 24 වයසැති B.Sc,​ ඉංජිනේරු අමරිකාවේ උසස් සමාගමක රැකියාවක නියුතු ද්විත්ව පුරවැසි හිමි සිය පුතුට සුදුසු උගත් රූමත් දියණියක් සොයයි. Email : p​r​o​p​4​7​1​8​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​.
G92363

මොරටුව 1989 උස 5'3' පෞද්ගලික අංශයේ රැකියාවක නියුතු පුතුට චරිතවත් දියණියකට ආරාධනා. නවීන නිවසක් සහ වාහනයක් හිමිය. කොළඹ අවටින් සහ ඉංග්‍රීසි දැනුම විශේෂයි. රාත්‍රී 7 න් පසු අමතන්න. k​a​n​c​h​a​n​a​p​e​i​r​i​s​2​1​@​g​m​a​i​l​.​c​o​m​G92283

අදහස්