ව්‍යාපාරික | සිළුමිණ

ව්‍යාපාරික

ව්‍යාපාරික ස්ථාන කුලියට / බද්දට

කොළඹ 5 කාර්යාල පරිශ්‍රයක්,​ කාමරයක්,​ ශාලාවක් හා වාහන 2 ක් සඳහා නැවතීමේ පහසුකම් සමග කුලියට,​ තැරැව්කරුවන් අනවශ්‍යයි. මසකට රු. 125000/​=. අමතන්න. 0716419177.
057256

මාතර ගාලු පාරට ආසන්නව කාලිදාස පාරේ ව.අ.1650ක ව්‍යාපාරික ඉඩකඩ බදු දීමට (CCTV උපකරණ/ පරිගනක/ චැනල් සෙන්ටර්/ බැංකු යනාදිය සඳහා වඩාත් සුදුසුයි.) 0767503939
057860

පානදුර වර්ග අඩි 7000 කර්මාන්ත ශාලාවක් කුලියට හෝ බද්දට දීමට ඇත. අමතන්න. 0763524413. g​d​j​f​e​r​n​a​n​d​o​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
058245

මහල් 3 කින් යුතු ව්‍යාපාරික ස්ථානයක් කුලියට හෝ බද්දට වර්ග අඩි 2000 ඩීන් පෙදෙස" මරදාන කොළඹ 10. අමතන්න. 0763524413 g​d​j​f​e​r​n​a​n​d​o​@​h​o​t​m​a​i​l​.​c​o​m​
058009

අදහස්