සාමාන්‍ය සේවා | සිළුමිණ

සාමාන්‍ය සේවා

ගෘහ භාණ්ඩ - විකිණීම

භාවිතා කරන ලද නිවසකට අවශ්‍ය ඇඳක් අල්මාරි පිඟන් Sofa Sety යනාදි සියලු දේ විකිණීමට ඇත. අමතන්න. 0777416720.
048362

අමතර ඉගැන්වීම් (ටියුෂන්)

අ. අ.පො.ස. (සා.පෙ.) (උ.පෙ.) ඉංග්‍රීසි උපාධිධාරී,​ ඉංග්‍රීසි විශේෂ පුහුණු වසර 20 ඉංග්‍රීසි උත්තර පත්‍ර පරීක්ෂක විශිෂ්ඨ ප්‍රතිඵල සඳහා සියලුම ශ්‍රේණිවලට පැමිණ උගන්වයි. කොළඹ හා අවට 0718224059,​ 0772712870.
046830

ඉදුම් හිටුම් උවමනායි

තනි මහතෙකුට කාමරයක් උවමනායි. කුලිය මසකට හත්දහසකට අඩුවිය යුතුයි. දු.ක. 0767707299.
047665

අදහස්