කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ... ගීත­යට අදාල ගිටාර් කෝඩ්ස් | සිළුමිණ

කිරි ඉතිරේවා නව වසරේ... ගීත­යට අදාල ගිටාර් කෝඩ්ස්

අදහස්