මල් මල් | සිළුමිණ

මල් මල්

ඕළු නෙළුම් මානෙල් මල්
ගොහොරු මඩේ පිපෙනා මල්
සුවඳ දසත විහිදෙන මල්
බුදුන් පුදට ගෙන යන මල්

තුරු ලතා අතු පතර පිපි මල්
මඳ සුළ‍ඟේ සෙමෙන් සැලෙන මල්
නෙතට සිතට සතුට මවන මල්
උදේ සවස පරවීලා බිමට වැටෙන මල්

එනිදු සුපසන් ප්‍රේමසුන්දර
4 ශ්‍රේණිය ‘බී’,
කේරි විදුහල,
කොළඹ 08

අදහස්