ජීවිතේ කඩඉමක් | සිළුමිණ

ජීවිතේ කඩඉමක්

ළං ළං ව එයි ඉතින්

ජීවිතේ කඩඉමක්
බියකුත් දැනෙයි දැන් දැන්
ඒත් ඉම ජයගන්න
හැකි උපරිමය
කරන්නට අදිටන්
කර ගතිමි මම ඉතින්

ශාන් විමුක්ති බණ්ඩාර

11 ශ්‍රේණිය,

රොටරි ජාත්‍යන්තර පාසල,

නුගේගොඩ 

අදහස්