ගුරු­තුමා | සිළුමිණ

ගුරු­තුමා

හෝඩි පොතෙන් පටන් අරන්
අකුරු ඇහිඳි එදා
පුංචි මෙමට හොඳ දේවල්
කියා දුන්න නිසා
පස්පෙති මල් ඇට අහු­ලන්
පැළ කරන්න කියා
නිති පැවසු පුංචි මගේ
ඔබයි ඇදු­රු­තුමා
එහි මල් ලොව සුවඳ කරන
දිනට පුංචි මෙමා පතමි
සසරේ වෙන්න මගේ
ගුරු­ව­රයා ඔබම කියා

ආර්. එම්. ඉමේෂා සුගන්ධි රත්නා­යක
9 ශ්‍රේණිය,
බදුල්ල මධ්‍ය මහා විද්‍යා­ලය,
බදුල්ල

අදහස්