අපට වටින ‍සොබාදහම | සිළුමිණ

අපට වටින ‍සොබාදහම

අප අවට ඇති ස්වාභාවික දේවල් හා ජීවින් ස්වභාවධර්මය ලෙස හඳුන්වයි. අපට ප්‍රයෝජන රැසක් ලබා දෙන ගස්වැල් සොබාදහමේ අපූර්ව නිර්මාණයකි. දියඇලි, ගංගා, කඳු, වනාන්තර ස්වාභාවික පරිසරය රැකගැනීමට උදවු වේ. අපි කපන එක ගසක් වෙනුවෙන් පැළ දහසක් සිටුවා සොබාදහම රැකගැනීමට දායක වෙමු. වනාන්තරවල ජීවන් මෙන්ම ස්වාභාවික දේ ද අපිරිසුදු නොකර රැක ගනිමු.

කේ. එම්. මෙත්මිණ පියුමී කුමාරසිංහ

5 ශ්‍රේණිය,

දිද්දෙණිය මහ විදුහල,

මැල්සිරිපුර 

අදහස්