ජනපති ඩී. එස්. සේනානායක විදුහලේ, අගමැති ත්‍රිත්ව විදුහලේ | සිළුමිණ

ජනපති ඩී. එස්. සේනානායක විදුහලේ, අගමැති ත්‍රිත්ව විදුහලේ

සේයා: සුදත් මලවීර සේයා: අගමැති මාධ්‍ය ඒකකය

අදහස්